Vildt- og naturforvaltning

I driften af godset lægges der betydelig vægt på at skabe og bevare landskabelige værdier og varierede biotoper med stor artsrigdom. I det kuperede morænelandskab er der spredt på hele distriktet områder uden værdi i produktionsmæssige sammenhænge. Disse markhjørner, enge, moser, vildtagre osv. er kernen i vores vildt- og naturforvaltning og er med til at sikre en meget varieret biotop med tilhørende stor biodiversitet. Arealerne plejes med græsning, slet slåning mm. for at sikre, at de lysåbne arealtyper ikke springer i skov.

I lokalområdet er der etableret en stor bestand af kron-, då-, sika og råvildt. For både at minimere skaderne på træer og markafgrøder og sikre en sund vildtbestand er der overalt på distriktet anlagt et større antal vildtagre. Derudover fodres der i perioder, hvor det naturlige udbud af foder fra træer og vildtagre ikke er stort nok til den lokale bestand. Der er tillige etableret en infrastruktur, der muliggøre en effektiv bestandsregulering uden at stresse vildtet unødigt.

På markarealerne er der udarbejdet biotopplaner og i den forbindelse anlagt flere kilometer insektvolde, vildtstriber, barjordsstriber og lignende.

Godsets vildt- og naturforvaltning varetager disse og andre opgaver.

For yderligere spørgsmål kontakt vildtforvalter Lasse Nørlund Jensen på Tlf. 20 33 57 69 eller E-mail: lnj@doennerup.dk.